Piosenka
o Ksymenie

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
I. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki Prywatności
1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników
strony internetowej prowadzonej pod adresem https://www.ksymena.com.pl
(dalej jako: Salon, Serwis). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza
zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich
podstawie:

2. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Salonu
jest Centrum Mody Ślubnej „Ksymena”, z siedzibą w Tąpkowicach, ul.
Zwycięstwa 11, 42-624 Tąpkowice, REGON: 278163531, NIP: 645-140-98-
69 (dalej także jako: ADO).

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji
handlowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.

6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i
wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi
związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania
wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty
adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
ochronę danych.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z
przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).

10. Polityka prywatności określa m.in.:

II. Sposoby zbierania danych o użytkowniku

1. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do
sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami. W
tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i
przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za
wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za
pomocą plików Cookies).

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie
przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest
wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego (na
miejscu w Salonie w wersji papierowej lub on-line, poprzez stronę
internetową Salonu). Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów
określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia Salonowi
kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej lub innego kontaktu
handlowego.

3. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych
osobowych może być w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej
chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo
żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić się na adres
poczty elektronicznej administratora – na adres mailing@ksymena.com.pl
albo listownie na adres siedziby ADO.

4. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są
dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ
przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane automatycznie
mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie
internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach,
lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu
ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach
administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie
są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

III. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Salonu
oraz sposób ich wykorzystania

1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez
użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej
przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są
realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych
produktów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych
osobowych.

2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz
kontakt z nim, tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie innych
danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej
zgody na ich przetwarzanie.

3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie
bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele
przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim
formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych
przez użytkownika.

4. Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla
następujących celów:

5. Jako administrator danych osobowych możemy na zasadach określonych w
art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie
podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika. Ponadto dane
pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być
również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z
prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu
przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

IV. Środki ochrony danych osobowych
Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez ADO z zachowaniem
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania
polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz
rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede
wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób
nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników
mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy ADO), którzy
są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych
użytkowników Salonu (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy
danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

V. Zmiany Polityki
Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także
zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się
wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą
wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura
oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na
fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad
przetwarzanymi przez nas danymi.

VI. Polityka plików cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
– Centrum Mody Ślubnej „Ksymena”, z siedzibą w Tąpkowicach,
ul. Zwycięstwa 11, 42-624 Tąpkowice, REGON: 278163531, NIP: 645-140-
98-69

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies
mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem
Serwisu partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc”
w menu przeglądarki internetowej.

 

Wersja z dnia 22.05.2018 r.

 

Centrum Mody Ślubnej KSYMENA
ul. Zwycięstwa 11, 42-624 Tąpkowice
KONTAKT: 32 285 38 83
salon@ksymena.com.pl
www.ksymena.com.pl